Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelupalvelut vastaa maankäytön strategisesta suunnittelusta, yleiskaavoituksesta, asemakaavoituksesta ja kaupunkikuvasta.

Kaavoitus on maankäytön tarkoituksenmukaista suunnittelua alueiden osoittamiseksi eri käyttötarkoituksiin. Kaavoituksen avulla osoitetaan alueet mm. asumista, palvelu- ja elinkeinotoimintaa, liikennettä ja virkistystoimintoja varten kunnassa.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa, joiden etuihin tai oloihin ne vaikuttavat. Viestinnällä varmistetaan osallisten mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituksen vireille tulosta ja eri vaiheista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla, asiointipisteellä ja paikallislehdessä. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse lainsäädännön mukaisesti. Vuosittain laaditaan kaavoituskatsaus, josta myös tiedotetaan.

Karttapalvelussa on julkaistu kaikkien voimassa olevien asemakaavojen, ranta-asemakaavojen ja yleiskaavojen kaavakartat pdf-muodossa. Lisäksi karttapalvelussa on julkaistu kaikkien voimassa olevien asemakaavojen tilannetta kuvaava ajantasa-asemakaava. Palvelussa on lisäksi maakuntakaava sekä ympäristökeskuksen ja museoviraston aineistoja. Aineistot ja ohjeet löytyvät ikkunan vasemmasta ylälaidasta kohdasta Karttatasot ja selitteet. Zoomaa karttaa tarvittaessa isommaksi ja odota sen tarkentumista. Karttatasovalikosta voit valita katsottavan kaavatason. Kaavamerkintöjä katsottaessa valitse taso ”-määräykset”. Tästä tasosta löydät myös alkuperäiset asemakaavakartat. Karttapalvelusta otettu kaavaote tulee tarkistaa aina alkuperäisestä hyväksytystä kaavakartasta.

Yhteystiedot
  • Julia
    Virtanen
    Kaupunkisuunnittelupäällikkö 044 035 4320