Kaupungin kehittämissuunnitelmat

Kaupunki on laatinut seuraavia kehittämissuunnitelmia:

Mäntän keskustan yleissuunnitelma 2016

Mäntän keskustan yleissuunnitelman raportti 2016

Valaistuksen yleissuunnitelma

Mäntän keskustan yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2016. Suunnittelutyöstä vastasi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy monialaisen asiantuntijaryhmän voimin.

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.8.2015 päätöksellään FCG:n toteuttamaan Mäntän keskusta-alueen yleissuunnitelman päivittämisen ja toteutussuunnitelmien laatimisen. Suunnittelutyössä nostettiin esiin erityisesti kävelykatukeskustan ja taidereittien kehittäminen sekä matkakeskuksen uudet sijoittamissuunnitelmat ydinkeskustaan. Kehittämistyön taustamateriaalina käytettiin vuonna 2005 laadittua Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmaa, sekä 2015 yrittäjille ja muille avainhenkilöille suunnatun kehittämiskyselyn tuloksia. 

Kehittämissuunnitelman tavoitteet

Suunnitelluilla toimenpiteillä parannettiin liikennejärjestelyjä ja kevyen liikenteen toimivuutta, sekä lisättiin kaupan ja palvelujen toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä haluttiin kohottaa ennen kaikkea taidekaupunki Mänttä-Vilppulan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta elinvoimaisena asuinpaikkana sekä matkakohteena.

Yksilöityjä kehittämistoimenpiteitä suunnitelmassa:

  • Taidekaupungin keskustan omaleimaisuuden ja kaupunkikuvallisen merkityksen korostaminen
  • Kaupunkilaisten käyttöön luotiin viihtyisää katu- ja puistotilaa
  • Rakennusten, pihojen, aitojen ja jalkakäytävien kunnossapidon huomioiminen
  • Kävelykeskustan merkityksen korostaminen uusilla katutilaratkaisuilla (shared space -tilat)
  • Yritysten toimintaedellytysten parantaminen (kivijalkakaupan merkityksen korostaminen)

-Taidekaupungin tunnettavuus ja kiinnostavuus matka- ja ostoskohteena.

Vilppulan keskustan yleissuunnitelma 2020

Vilppulan keskustan yleissuunnitelma 2020

Vilppulan keskustan rakennusinventointi 2017

Vilppula-Mänttä radan asemapaikkojen tekninen selvitys 2019

Vilppulan keskustan yleissuunnitelmatyö käynnistyi keväällä 2019. Työ on laadittu konsulttityönä ja suunnittelijana on toiminut Ramboll Finland Oy. Työn aikana pidettiin sekä sidosryhmille suunnattu yhteinen suunnittelutilaisuus että yleisölle avoin suunnittelutyöpaja. Luonnosvaiheessa yleissuunnitelmasta laadittiin kolme vaihtoehtoa. Työ valmistui alkusyksystä 2020.

Yleissuunnitelmassa on esitetty 4 keskeistä kehittämistoimenpidettä:

  • Monitoimihallin kehittäminen Vilppulan keskustaan
  • Yhteistyön tiivistäminen Vilppulan keskustan toimijoiden välillä – Vilppulan keskustan kehittämisyhdistys
  • Brändin, identiteetin ja vetovoiman kehittäminen
  • Palvelu- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen keskustassa

Suunnitelma on käsitelty teknisessä lautakunnassa 24.8.2021 § 67.

Taidekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelma 2018

Taidekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelma

Mänttä-Vilppulan kaupunki on laatinut vuonna 2018 Taidekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelman,  jonka tavoitteena on tukea kaupungin muita kehittämistavoitteita, priorisoida keskeiset liikenteen kehittämishankkeet ja vahvistaa siten Taidekaupungin imagoa ja vetovoimaisuutta. Kehittämällä liikennettä ja liikennepalveluja, parannetaan sekä sisäistä että ulkoista saavutettavuutta. Samalla vastataan niin asukkaiden kuin teollisuuden ja matkailijoiden kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin.

Mänttä-Vilppulan kehityskuva 2012

Mänttä-Vilppulan kehityskuva 2012

Mänttä-Vilppulan kehityskuva on kartalle viety esitystapa Mänttä-Vilppulan tulevaisuudesta ja se on osa kaupunkistrategian toteuttamista. Kehityskuvatyössä on vaihtoehtojen kautta etsitty Mänttä-Vilppulan paras yhdyskuntarakenne ja kaavoituksen toteuttamisjärjestys. Suunnittelussa ovat olleet mukana alueen päättäjät, yrittäjät, viranomaiset, nuoret, seniorit ja muut kuntalaiset.

Sassin Master Plan 2016

Sassin Master Plan 2016

Kotiseutuyhdistys, Mänttä-Seura ry. teki vuonna 2016 Sassin Kansanpuiston Master Plan -suunnitelman uudesta Sassi-Kannusniemen kaupunginosasta yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin sekä kaupunkilaisten kanssa.