Vireillä olevat kaavat ja suunnitelmat

Tällä sivustolla voit seurata ja osallistua vireillä oleviin hankkeisiin.

Kaavoituskatsaus 2024

Kaavoituskatsaus on laadittava kerran vuodessa ja siinä selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

Vireillä olevat yleiskaavat:

Mäntän tehtaan osayleiskaava

Tavoitteena on ajantasaistaa alueen kaavoitus sekä tarkastella tehtaan alueen maankäyttötavoitteet. Alue jätettiin pois Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavasta hyväksymisvaiheessa vuonna 2019.

Nykyinen tehtaan alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Osayleiskaavan jälkeen laaditaan asemakaava. Asemakaavatyön aikana ratkaistaan muun muassa höyryvoimalaitokseen kuuluvan savupiipun suojelutarve.

Työvaihe: Kesällä 2023 on laadittu alueelta luontoselvitys sekä selvitys höyryvoimalaitoksen piipun näkymisestä ja merkityksestä kaupunkikuvassa. Osayleiskaavasta on laadittu ehdotus ja se on ollut julkisesti nähtävillä 4.12.2023-8.1.2024.

Seuraava työvaihe: Käsitellään saatu palaute. Tavoitteena on saada kaavaehdotus kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi 2024.

Metsomäen tuulivoimaosayleiskaava – asukaskysely 3.5-2.6.2024

Osayleiskaavan tavoitteena on tutkia kahdeksan tuulivoimalan sijoittumista Kolhon Metsomäen alueelle, alustava kaava-alueen rajaus on noin 700 ha. Alustava hankealue on kaava-aluetta suurempi ulottuen osin Keuruun kaupungin alueelle. Kaava-alueen rajaus voi muuttua kaavaprosessin aikana muun muassa lähtötietojen, laadittavien selvitysten ja niiden johtopäätösten tai vuorovaikutusten johdosta. 

Samanaikaisesti tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen kanssa on aloitettu erillisenä prosessina tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jota ohjaa ja valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. Aineistot Ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/metsomaentuulivoimahankeYVA

Työvaihe: Kaupunginhallitus on päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä 6.3.2023. Hanketoimija on esitellyt hanketta 7.2.2023 Mäntässä ja 14.3.2023 Kolhossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut julkisesti nähtävillä 2.-28.2.2024. OAS:ia ja YVA-ohjelmaa koskeva yhteinen yleisötilaisuus oli Kolhon koululla 15.2.2024. Tuulivoimahankkeeseen liittyvä asukaskysely on avoinna 3.5.–2.6.2024. Asukaskyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa https://mpt.link/metsomaki. Ajankohtaiset sivustolla tiedote.

Seuraava työvaihe: Saadun palautteen jälkeen valmistellaan kaavaluonnos, alustavan aikataulun mukaan se tullaan laittamaan nähtäville kesällä 2024. Työvaiheesta ilmoitetaan erikseen.

Vilppulan rantaosayleiskaavan muutos, Parannesjärvi

Kaavamuutosalue koskee Ylä-Kolkin Parannesjärven rannalla olevaa Valkeelahti-tilaa; 508-416-16-10. Kaavamuutoksen tavoitteena on vähentää lomarakennuspaikkoja.

Työvaihe: Kaupunginhallituksen päätös kaavan käynnistämisestä 6.11.2023. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos asiakirjoineen ovat julkisesti nähtävillä 12.3.-2.4.2024.

Seuraava työvaihe: Luonnoksen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, tavoite 05-06/2024.

Vireillä olevat asemakaavat:

Mustanlahden teollisuusalueen asemakaavan laajennus, Nälkäkallio – luonnos nähtävillä 20.5.2024 saakka

Suunnittelualue sijaitsee Mäntän taajaman itäosassa Mustalahden alueella. Alue rajautuu Runttimäentiehen (kantatie 56) ja Jämsän kaupungin rajaan.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa teollisuusaluetta kantatie 56 varrella. Kaupungilla on Mustanlahden teollisuusalueella tarjolla enää vain muutama tontti. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on huomioida alueella kiertotalouden ja/tai logistiikan toimialat sekä aurinkoenergian hyödyntäminen. Sisältötavoitteet tarkentuvat kaavatyön edetessä.

Työvaihe: Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaluonnoksen 25.3.2024. Kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 15.4.-20.5.2024 ja siitä voi antaa mielipiteitä 20.5.2024 asti.

Seuraava työvaihe: Seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus. Työvaiheesta ja siihen liittyvästä nähtävillä olosta tiedotetaan erikseen. Tavoitteena on saada kaava valmiiksi vuonna 2024.

Kaava-aineiston asiakirjat:

Kuulutus

Kaavakartta luonnos 11.3.2024

Viitesuunnitelma, sisältää tonttien pinta-aloja yms

Kaavaselostus luonnos 11.3.2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntän tehtaan asemakaavamuutos

Tavoitteena on ajantasaistaa alueen kaavoitus sekä tarkastella tehtaan maankäyttötavoitteet. Asemakaavatyön aikana ratkaistaan alueelle liittyvät suojelutarpeet.

Työvaihe: Työ on käynnistetty rinnan osayleiskaavatyön yhteydessä selvitysten laatimisen osalta. Vuonna 2021 on laadittu rakennusinventointi. Kesällä 2023 on laadittu alueelta luontoselvitys sekä selvitys höyryvoimalaitoksen piipun näkymisestä ja merkityksestä kaupunkikuvassa.

Seuraava työvaihe: Tavoitteena saada kaavaluonnos julkisesti nähtäville kesäksi 2024.


Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa, joiden etuihin tai oloihin ne vaikuttavat. Viestinnällä varmistetaan osallisten mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituksen vireille tulosta ja eri vaiheista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla, asiointipisteellä ja paikallislehdessä. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vuosittain laaditaan kaavoituskatsaus, josta myös tiedotetaan.

Kaavoituksesta ja osallistumisesta lisää Ympäristöhallinnon sivuilla.

Yhteystiedot
  • Julia
    Virtanen
    Kaupunkisuunnittelupäällikkö 044 035 4320