Yleistä kaavoituksesta ja maankäytöstä

Kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua ohjaa lainsäädäntö.

Maankäyttö- ja rakennuslaki / vuoden 2025 alusta Alueidenkäyttölaki

Kaavoitus on maankäytön tarkoituksenmukaista suunnittelua alueiden osoittamiseksi eri käyttötarkoituksiin. Kaavoituksen avulla osoitetaan alueet mm. asumista, palvelu- ja elinkeinotoimintaa, liikennettä ja virkistystoimintoja varten kunnassa.

Kaavoitusta ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (nimike on vuoden 2025 lähtien Alueidenkäyttölaki). Alueiden käytön suunnittelulle asettamat keskeiset tavoitteet ovat kestävän yhdyskuntakehityksen ja rakentamisen edistäminen, edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle, avoimen ja vuorovaikutteisen ja laatua korostavan suunnittelun tukeminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen jokaiselle.

Lisää aiheesta: Ympäristöhallinnon verkkosivut

Kaavamuutokset

Mikäli maanomistaja haluaa muutosta voimassa olevaan asemakaavaan/ranta-asemakaavaan, hänen on haettava muutosta kirjallisesti. Muutosta voi hakea lomakkeella (alla) tai omalla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot. Ennen hakemista kannattaa ottaa yhteyttä kaupunkisuunnittelupäällikköön ja neuvotella muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä tiedustella haettavan kaavamuutoksen/kaavan laatimisen korvauksen suuruudesta, aikatauluarviosta ja muista mahdollisista yksityiskohdista. Kaupunginhallitus tekee päätöksen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta.

Maanomistajalta peritään MRL 59§:n mukaisesti kaavan ja -muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Kaupunkisuunnittelupalveluiden hinnasto.

Hakemus koskien kaavamuutosta tai kaavan laadintaa.

Yhteystiedot
  • Julia
    Virtanen
    Kaupunkisuunnittelupäällikkö 044 035 4320