Muutoksenhaku

Kuntalain mukaan päätöksiin voidaan hakea muutosta joko oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella.

Erityislain mukaisesti viranomaispäätöksiin voi hakea muutosta hallintovalituksella.

Hallintokantelulla ilmoitetaan virheellisestä virkatoimesta.

Muutosta voi hakea kaupungin viranomaisen lopulliseen päätökseen. Oikaisuvaatimus- tai valituskelpoinen on päätös, jolla asia on kunnassa ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Muutosta ei siten voi hakea päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valmistelua koskeva päätös tulee myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi, joten tässä vaiheessa ei vielä ole tarvetta hakea muutosta. Ohjeet ja määräajat oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekoon löydät pöytäkirjan tai viranhaltijapäätöksen lopussa olevasta Muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusohjeesta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kaupungin jäsen. Kaupungin jäsen on kotikuntalain mukainen kaupungin asukas, yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kaupungissa tai se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kaupungissa.