Kulttuurikasvatus / Kulttuuripuu

Kulttuuripuu on Mänttä-Vilppulan kaupungin oma kulttuurikasvatusohjelma vuosille 2024-2029. Sen kautta lapset ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin ja kulttuuri-instituutioiden toimintaan. Ohjelmaa toteutetaan varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatilliseen opetukseen saakka. Alueen kulttuuritoimijat ja oppilaitokset ovat monipuolisesti mukana ohjelman yhteisessä toteuttamisessa.

Kulttuuripuu-ohjelma on osa koulupäivää ja osallistuminen on oppilaille maksutonta. Ohjelman vierailukohteet ja työpajat uudistuvat vuosittain ja ne suunnitellaan jokaisen ikäluokan tarpeet huomioiden.

Kulttuuripuun tavoitteena on, että peruskoulun ja 2. asteen opinnot päättävälle nuorelle ovat tuttuja niin kaupungin museot ja kulttuurilaitokset kuin eri taiteenlajit. Taiteen ja kulttuurin kohtaaminen ja näihin liittyvät vierailut käynnistetään jo varhaiskasvatuksen ryhmissä.

Kulttuurikasvatusohjelmaa toteutetaan sivistyspalveluiden ja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden sekä ohjelman toteutuksessa mukana olevien kulttuurilaitosten ja -toimijoiden yhteistyönä.

Koulut tekevät aktiivista yhteistyötä mm. Serlachius-museoiden kanssa monipuolisten koululaisohjelmien ja taideleirien toteuttamisessa. 

Johdanto

Kulttuuripuu on Mänttä-Vilppulan kaupungin oma kulttuurikasvatusohjelma, jonka kautta lapset ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin ja kulttuuri-instituutioiden toimintaan. Ohjelmaa toteutetaan varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatilliseen opetukseen saakka. Alueen kulttuuritoimijat ja oppilaitokset ovat monipuolisesti mukana ohjelman yhteisessä toteuttamisessa.

Kulttuuripuun juuret Taidekaupungissa

Mänttä-Vilppula on kaupunki, jossa kulttuurilla ja taiteella on ollut pitkään vahva rooli kaupungin imagossa ja strategisessa kehittämisessä. Kaupunki tunnetaan jo kansallisesti Taidekaupunkina merkittävien kulttuuritapahtumien ja Serlachius-museoiden toiminnan kautta.

Kulttuuripuu-nimellä viitataan paitsi kulttuuriseen kasvuun ja oppimisen tiedollisiin juuriin, myös paikkakunnan merkittävään historiaan metsäteollisuuden paikkakuntana. Se synnytti paikkakunnalle kulttuurin ja taiteen tukemisen perinteen, joka on tänäkin päivänä nähtävissä ja koettavissa niin museoiden, kaupungin kuin eri kulttuuritekijöiden toiminnassa.

Kulttuurikasvatus on strateginen toimenpide

Kaupunkistrategiassa 2022-2032 kulttuuri ja taide on nostettu esiin keskeisesti. Strategisena tavoitteena on, että Mänttä-Vilppula on kaikkien tuntema Taidekaupunki, jossa kulttuuri ja taide näkyvät niin kaupunkikuvassa, tapahtumissa, harrastusmahdollisuuksissa kuin myös osana kaupunkilaisten ja yrittäjien arkea. Arvoinamme ovat rohkeus, luovuus ja yhdessä tekeminen.
Taidekaupungin visiona on rakentaa sujuvaa elämää ja elinvoimaa kansainvälisessä kulttuurin keskuksessa.

Kaupunkistrategiaa tukevassa, vuoteen 2029 ulottuvassa kulttuuristrategiassa kulttuurikasvatus on nostettu keskeisesti esille. Strategiassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla rakennetaan kulttuurisesti kehittyvää kaikkien asukkaiden Taidekaupunkia. Strategisten toimenpiteiden keskiössä ovat oman kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen, monipuolisen harrastustoiminnan tukeminen, julkisen taiteen näkyvyyden edistäminen kaupunkikuvassa ja vetovoimaisten kulttuuritapahtumien tuottaminen sekä maakunnallisen yhteistyön kasvattaminen ja kansainvälisyyden lisääminen.

Strategioiden lisäksi kaupungin hyväksymässä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on kirjattuna monia konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitetään lasten ja nuorten kasvuympäristöä, harrastamisen mahdollisuuksia ja yleisen hyvinvoinnin lisäämistä kaupunkipalveluita kehittämällä.

Osallisuutta yhdenvertaisesti

Kulttuuripuu-ohjelma on osa koulupäivää ja osallistuminen on oppilaille maksutonta. Ohjelman vierailukohteet ja työpajat uudistuvat vuosittain ja ne suunnitellaan jokaisen ikäluokan tarpeet huomioiden. Tavoitteena on, että peruskoulun ja 2. asteen opinnot päättävälle nuorelle ovat tuttuja niin kaupungin museot ja kulttuurilaitokset kuin eri taiteenlajit. Taiteen ja kulttuurin kohtaaminen ja näihin liittyvät vierailut käynnistetään jo varhaiskasvatuksen ryhmissä.

Ohjelman toteutuksessa lapset ja nuoret kohdataan tasa-arvoisesti ja ikätasoisesti vahvistaen heidän kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia. Oppilaille annetaan ohjelman aikana sellainen kulttuurinen yleissivistys, joka tukee kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa Taidekaupunkiin kulttuurikansalaisia, joiden voimavaroina ovat luovuus, hyvinvointi ja oman paikkakunnan kulttuurisen erityislaatuisuuden tuntemus.
Nämä ominaisuudet tukevat heitä myös elinikäisessä oppimisessa ja oman identiteetin vahvistamisessa.

Kokemuksia ja luovuutta

Kulttuurin ja taiteen tekemisen on todettu olevan suoraan yhteydessä terveyteen ja hyviin kokemuksiin elämässä. Nämä kokemukset lisäävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja luottamusta itseen.

Kulttuurikokemuksilla on suuri rooli lasten ja nuorten emotionaalisessa, sosiaalisessa, taidollisessa ja tiedollisessa kehityksessä sekä luovuuden esiin nostamisessa. Kulttuuripuu-ohjelmaa suunniteltaessa avainasemassa ovat olleet kullekin ikäryhmälle toteutettavat merkitykselliset ja voimaannuttavat kokemukset.

Onnistunut ohjelma sisältöineen vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntemusta ja taiteellista ilmaisua. Samalla mieli ja aistit kirkastuvat ja tunteet heräävät. Parhaimmillaan kokemukset ja elämykset toimivat vastavuoroisina oppimisen lähteinä ja auttavat jäsentämään ympäristöä ja todellisuutta monipuolisesti.

Yhteinen ohjelma

Tässä kulttuurikasvatusohjelmassa määritellään vastuutahot, tavoitteet ja toimenpiteet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, opistojen sekä kirjastojen kulttuuripalveluiden osalta. Se tuotetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä ohjelman luonnissa mukana olleiden kulttuurilaitosten ja –toimijoiden yhteistyönä.

Kulttuuripuu-ohjelman tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna, joka antaa kehykset koulujen ja kulttuurin väliselle yhteistyölle, toteuttamiselle ja vuorovaikutukselle. Ohjelman päälinjat on suunniteltu toteutettavaksi 2025–2032 ja kohdennettua sisältöä päivitetään vuosittain. Ohjelman toteutumisen seurannasta vastaa sivistys- ja kulttuurilautakunta ja vuosittaisesta uudistamisesta lautakunnan nimeämä kulttuurikasvatustyöryhmä.


Kulttuurikasvatusohjelman alussa luvussa kaksi on ensin kuvattuna tärkeimmät yhteistyötahot ja niiden taustat sekä ajankohtaiset kehittämissuunnitelmat. Vuosiluokittain toteutettava ja teemoitettu ohjelma on esitetty tarkemmin luvussa kolme.

Kulttuurikumppanuudet

Kirjastojen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oikeutta tietoon, lukutaitoon ja kulttuuriseen kehitykseen. Monipuolisina kulttuurikeskuksina ne tarjoavat tapahtumia ja sisältöjä, jotka tuovat elämään iloa, hyötyjä ja elämyksiä. Vaihteleva oppimis- ja harrastusympäristö tarjoaa käyttäjälleen niin fyysisiä aineistoja kuin sähköisiä e-aineistoja eri kielillä. Virkistykseen sekä opiskelun ja harrastustoiminnan tueksi kirjastoista löytyy muun muassa kirjallisuutta, elokuvia, musiikkiäänitteitä ja nuotteja. Lisäksi on mahdollisuus lainata myös lautapelejä ja ulkopelivälineitä. Turvalliseen ja maksuttomaan paikkaan ovat kaikki tervetulleita: lapset ja nuoret voivat viettää aikaa, lukea lehtiä, opiskella ja käyttää tietokoneita.

Kirjastoissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia vauvoista teini-ikäisiin, kuten lorutuokioita, satutunteja, konsertteja, teatteriesityksiä ja lukukoiratoimintaa. Niiden yhteydessä on näyttelytiloja lasten ja nuorten taiteelle tai esimerkiksi keräilykokoelmille. Kirjastot tarjoavat alueen kouluille välineitä lukuharrastuksen tukemiseen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetukseen. Kirjastojen ja peruskoulujen yhteistyöohjelma on kirjattu opetussuunnitelmiin. Ohjelmassa on eri luokka-asteille muun muassa kirjavinkkausta, tiedonhaun opastusta ja toiminnallisia tehtäviä. Päiväkoti- ja koululaisryhmät lainaavat aineistoja ja osallistuvat erilaisiin tilaisuuksiin.

Koululaisia innostetaan kirjojen pariin myös lukudiplomein ja kirjastot välittävät kouluille paljon kirjallisuutta.Kirjasto- ja kaupungin nuorisopalvelut järjestävät yhteistyössä erilaisia työpajoja ja peli-iltoja. Autereopiston opiskelijoiden taideteoksia on mahdollisuus esitellä kirjastojen näyttelytiloissa kaupungintalon näyttelytilan lisäksi. Merikanto-opiston musiikkiryhmiä esiintyy kirjastoissa ja Mäntässä kirjaston piano on myös lasten käytössä torstai-iltojen tunnelmatunneilla. Yhteisiä projekteja on myös käynnissä muun muassa lastenkulttuurityöryhmän (LAKU) toimijoiden kanssa.

Serlachius-museoiden lapsille ja nuorille suunnattu yleisötyö tarkoittaa monipuolisia oppimisympäristöjä niin ohjatuille kuin itsenäisille käynneille, valmiita oppimiskokonaisuuksia, tukea kulttuuri-identiteetin rakentamiseen ja yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi hankkeiden ja projektien puitteissa. Gösta- ja Gustaf-museot tarjoavat kulttuuri- ja näyttelyelämyksiä syventäviä eri ikäryhmille suunnattuja opastuksia ja ohjelmapalveluita, työpajoja, tapahtumia, oppimateriaaleja ja omatoimipalveluita. Museopedagogisen toiminnan tavoitteena on tehdä kulttuurihistoria ja taide tutuksi mahdollisimman monelle elämyksiä ja uusia näkökulmia tarjoten. Yleisötyö tuottaa palveluita sekä museokohteissa että niiden ulkopuolella, niin fyysisissä kuin digitaalisissakin ympäristöissä. Toimintaa ja ohjelmapalveluita suunniteltaessa tehdään yhteistyötä yleisöjen ja sidosryhmien kanssa.

Serlachius-residenssi on kansainvälinen taiteilijaresidenssi, jossa on vuosittain vieraana noin 20 taiteilijaa, kuraattoria, tutkijaa tai muuta kuvataiteen alalla työskentelevää ammattilaista Suomesta ja ulkomailta. Residenssissä toimitaan monien ikäryhmien kanssa aina taiteilijan kulloisenkin projektin mukaan. Tiloissa järjestetään taiteilijatapaamisia, työpajoja ja tutustumiskäyntejä residenssin tiloihin ja näyttelyihin. Residenssi tuottaa myös pieniä, maksuttomia tapahtumia, jotka mahdollistavat kohtaamisia yleisön ja residenssivieraiden välillä. Residenssi ja paikalliset koululuokat toteuttivat 2022 Taidelinna – Lasten monitaiteisen festivaalin, joka jatkuu vuonna 2024. Jatkossa Taidelinna-toiminnassa järjestetään kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijavieraiden ja pirkanmaalaisten koululaisten kanssa eri teemojen ympärille työpajoja, joiden tuloksia esitetään mm. näyttelyssä residenssin galleriassa.

Mäntän kuvataideviikot on Suomen laajin nykytaiteen kesänäyttely. Vuosittain vaihtuva kuraattori poimii omannäköisensä, tuoreen kattauksen kotimaisen nykytaiteen rikkaasta kentästä. Suomi-palkinnolla palkittu Kuvataideviikot on ammattilaisten arvostama ja suuren yleisön suosima vierailukohde. Näyttelytilana toimii Pekilo Mäntän keskustassa. Kuvataideviikot järjestää koululaisopastuksia näyttelynsä aukiolon aikana. Lukiolaiset voivat tutustua näyttelyyn omaehtoisesti, mutta kaikki perusopetuksen luokkavierailut toteutetaan opastettuina. Kuvataideviikkojen sesonkityöntekijöissä on taidekasvatuksen opiskelijoita, jotka kehittävät omaa osaamistaan ja saavat kokemusta ryhmien opastuksesta. Lapset ja nuoret tutustuvat oppaan välityksellä nykytaiteen moniin ilmenemismuotoihin.

Käyntiä Kuvataideviikoilla voidaan pitää monen tason koulutuksena: taiteen välityksellä saa harjoittaa tärkeitä empatiataitoja, eläytyä taiteilijan rooliin ja taiteen herättämiin ja esiin nostamiin inhimillisen elämän moninaisiin tunteisiin ja vaiheisiin. Opastukset toimivat myös yhteiskuntakasvatuksena ja nykytaiteen moninaisten materiaalien ja teemojen kautta voidaan käynti integroida eri oppiaineisiin. Erityisesti äidinkieli, kuvataide, musiikki ja maantieto ovat selvästi integroitavissa olevia aineita.

Kuvataideviikot tiedottaa kouluille suoraan mahdollisuudesta maksuttomiin opastuksiin heti lukukauden alussa ja opettajat varaavat suoraan ajan luokkien opastuksiin. Kaupungin tukisopimus Kuvataideviikoille sisältää opetukseen liittyvien vierailujen mahdollistamisen lukuvuoden alussa.

Autere-opisto tarjoaa vapaan sivistystyön opetusta Mänttä-Vilppulan alueella. Opisto mahdollistaa elinikäistä oppimista, tukee asukkaiden elämänhallintaa ja monipuolista harrastustoimintaa. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta ja siinä huomioidaan opiskelijoiden tarpeet joustavin opetusjärjestelyin.

Autere-opisto tarjoaa lukuisia erityisesti lapsille ja nuorille kohdennettuja kursseja mm. kuvataiteessa, käden taidoissa, musiikissa, teatterissa ja sirkuksessa. Nuorille järjestetään myös liikunta-, tietotekniikka-, valokuvaus- ja elokuvakursseja. Lisäksi kesäisin pidetään lasten taideleirejä. Mäntän Nuorisosirkuksen sirkuskurssit ja Autere-opistossa järjestetyt sirkuskurssit ovat lisänneet sirkustaiteen tuntemusta taidemuotona lasten ja nuorten keskuudessa.

Sirkustoiminta kaikille avoimena ja sosiaalisen sirkuksenkin periaatetta noudattavana on ansiokkaasti luonut yhteyksiä paikallisten nuorten ja maahanmuuttajien välille. Tämä on edistänyt eri kulttuurien kohtaamista, kotoutumista paikkakuntaan, parantanut kielitaitoa ja sopeutumista kouluihin. Autere-opistossa on järjestetty peruskouluikäisten sirkuskursseja, perhesirkuskursseja 3–6-vuotiaille ja vauva-vanhempi -sirkuskursseja 1–2-vuotiaille. Lisäksi Nuorisosirkus on järjestänyt sirkusliikuntaa yhteistyössä eri koulujen kanssa. Sirkus yhdistää monipuolisesti liikunnan, sirkusmaiset erityistaidot, musiikin ja teatterin. Kasvatuksellisena tavoitteena on haastaa harrastaja uusissa taidoissa, lisätä pitkäjännitteisyyttä niiden harjoittelussa, vahvistaa esiintymistaitoja ja kasvattaa vastuuseen ja yhteistyöhön.

Merikanto-opisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, joka antaa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa kuuden kunnan alueella: Virroilla, Ruovedellä, Ähtärissä, Mänttä-Vilppulassa, Juupajoella ja Orivedellä. Toimipiste Mänttä-Vilppulassa on jo useita vuosia järjestänyt kevätkonsertit kouluille, erityisesti esikouluihin ja ala-asteille eri toimipaikkoihin. Myös päiväkodeissa on vierailtu. Nämä lyhyet ja kevyet konsertit tarjoavat hyvää oppia oikeanlaiseen konserttikäyttäytymiseen ja musiikin kokemiseen. Musiikkikulttuurikasvatus on iso osa kulttuurikasvatusta. Merikanto-opisto tarjoaa korkeatasoisen jatkopolun musiikin syventäviin opintoihin. Opiston konsertti- ja iltatilaisuuksiin voidaan kytkeä myös muiden koululaisten vierailuja osana yleisempää musiikin tai kulttuuriaineiden opetusta.

Mänttä-Vilppulan kaupungin lastenkulttuurin yhteistyöryhmä LAKU kokoaa laajasti yhteen alueen toimijat ja yhteisöt lastenkulttuurin edistämisessä. Vapaaehtoisessa yhteistyöryhmässä on edustajia mm. Serlachius-museoilta, Mänttä-Vilppulan seurakunnasta ja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta sekä kaupungin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluista.

Työryhmä kokoaa vuosittain kuntakohtaisen tapahtumaohjelman Pirkanmaan kuntien yhteiseen Lasten Pirkkaset -lastenkulttuurikuukauteen sekä nostaa esiin lastenkulttuuria edistäviä toimenpiteitä ja tapahtumia. Pirkkaset järjestetään vuosittain helmikuussa. Tuolloin toteutetaan eri taiteenalojen tapahtumia, esityksiä, kursseja, työpajoja ja näyttelyitä lapsille ja perheille ympäri Pirkanmaata. Mänttä-Vilppulan ohjelmiston koordinoinnista vastaa nuorisopalvelut.

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset toteutetaan lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta ja kohdennetaan 1.-9. luokille. Mänttä-Vilppulan Harrastamisen Suomen mallissa tavoitteena on tuottaa mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteydessä jokaiselle perusopetusikäiselle lapselle ja nuorelle. Heidän harrastustoiveitaan on kuultu laajasti valtakunnallisten kyselyjen sekä opettajien toteuttamien lisäkyselyjen avulla. Lasten ja nuorten ohjautumista harrastuksiin tuetaan lisäksi kouluissa nuoriso-ohjaajan, etsivän nuorisotyön sekä koulujen oppilashuollon tuen avulla. Toteutuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisuuteen ja kiusaamisen ehkäisyyn. Toiminta on ollut käynnissä syksystä 2021 lähtien.

Musiikkitoimijoiden tarjonta
Taidekaupungin musiikkityö näkyy opistotyön lisäksi myös eri soittokuntien, kuorojen, musiikkitapahtumien ja -festivaalien kautta. Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella toimivat mm. Mäntän Tehtaan ja Mäntän Työväenyhdistyksen soittokunnat, joiden puitteissa toimii nuorille suunnattu soittokunta. Lapsille ja nuorille suunnattua kuorotoimintaa toteuttaa Kantelo-kuoro. Mänttä-Vilppulan seurakunta järjestää vuosittain elokuussa Mäntän Urkuviikko – festivaalin, joka tarjoaa konsertteja myös lapsille ja nuorille.

Mäntän Musiikkijuhlien merkittävyys nuorten soittolahjakkuuksien kouluttamisessa on myös esimerkillistä. Festivaali on Suomen merkittävin jokavuotinen pianotapahtuma, joka on 1990-luvun lopulta lähtien tuonut esille maailmanluokan pianotaiteilijoita ja tulevaisuuden lupauksia. Tapahtuman yhteydessä järjestetään jo kuudetta kertaa mestarikurssien rinnalla Nuorten Pianoakatemia, joka kokoaa kaupunkiin ympäri Suomea kouluikäisiä pianisteja oppimaan, kuuntelemaan ja konsertoimaan. Nuorten Pianoakatemia on Suomen kulttuurirahaston ja Erkon säätiön tukema erityislahjakkaiden nuorten koulutusprojekti.

Taidekaupungin vahva kuoroyhdistystoiminta on lisäksi nostanut tulevien vuosien kehittämistoimenpiteeksi kuorolaulun liittämisen osaksi perus- ja toisen asteen opetusta. Toiminnan voisi toteuttaa esim. kuorokerhona, jolloin opettaja voisi kiertää kaikissa kouluissa opettamassa kuorolaulua ja harjoittamassa esiintymistaitoja sekä konsertteihin valmistautumista. Opetuksen voisi hyvin yhdistää muun soitin- ja bändiopetuksen kanssa. Lukion opetukseen niveltyisi hyvin myös sekakuoron toiminta, joka antaisi vahvan perustan osallistua aikuiskuorojen toimintaan niin Mänttä-Vilppulassa kuin tulevilla opiskelupaikkakunnilla.

Kuorojen ja kaupungin yhteistyönä toteutetaan koko perheen Taidekaupungin Laulujuhla -tapahtuma kesällä 2023. Vuosittaisiin kesän musiikkitapahtumiin kuuluu myös Kevyttä Klassista -festivaali, joka laajenee tarjoten myös operettiesityksiä ja erillisiä laulukursseja.

Vilppula-Seura ylläpitää monipuolisia kotiseutu- ja koulumuseon kokoelmia Vilppulan museonmäellä. Koululuokat voivat tutustua maaseutukulttuurin esineistöihin, entisaikojen koulujen toimintaan ja aineistoihin Vilppula-Seuran opastetuilla kierroksilla.
Seuran toimesta on kymmenien vuosien aikana koottu mittava ja laaja kokoelma vanhaa esineistöä, valokuvia ja kirjallisuutta arvokkaasta kotiseutuperinteestä ja -historiasta. Suurin osa näistä on luetteloitu Museoviraston avustuksella pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteiseen Siiri-tietopalveluun. Esineistöä on useita tuhansia.

Kaupunki ja Vilppula-Seura ovat tehneet alkuvuodesta 2023 yhteistyösopimuksen, jossa kaikki kokoelmat ja näyttelyt tullaan keskittämään samalle museonmäen alueelle. Tavoitteena on toteuttaa tulevina vuosina entistä houkuttelevampi kotiseutumuseon alue hyödyntäen olemassa olevaa pihapiiriä tapahtuma-alueena ja tuomalla monipuoliset kokoelmat näyttävämmin esille. Yhteistyösopimuksessa kaikki kohteen rakennukset tulevat museokäyttöön ja pihapiiriin siirretään myös historiallinen liiterirakennus tapahtumien keskipisteeksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toimijaverkosto
Vuoden 2021 alussa kaupunginvaltuuston hyväksymään Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on koottu kattava yhteistyöverkosto kehittämissuunnitelmineen. Toimijaverkostoon kuuluvat mm. 4H, MLL, Nuva, seurat….

Ohjelman teemat

Kulttuuripuun kautta nostetaan lasten- ja nuorten kulttuurista osaamista, luovaa toteuttamista sekä oman kulttuuriympäristön merkitysten ymmärtämistä ja arvostamista. Ohjelman elämysten ja kokemusten avulla herätellään laaja-alaista kiinnostusta kulttuuriin niin kokijana kuin toimijana.Kulttuuripuu toteutetaan varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatilliseen opetukseen saakka. Ohjelma muodostaa teemoihin perustuvan kulttuuripolun, joka vahvistuu ja laajenee kulttuuripuun kasvun tapaan yläluokille ja 2. asteelle siirryttäessä.

Leikki on taidetta – Taide on leikkiä (varhaiskasvatus)
Perinneleikit, lorut ja riimittelyt (esiopetus)
Kertomuksesta esitykseksi (1. luokka)
Elämyksiä veistosten ja teatterin maailmasta (2. luokka)
Tanssien Taidekaupungissa (3. luokka)
Omat juureni (4. luokka)
Inspiraatiota luonnosta (5. luokka)
Puusta pitkälle (6. luokka)
Luovuuden lähteillä (7-9. luokat)
Yhtä kulttuuria (2. aste – lukio)
Hyvinvointia kulttuurista (2. aste – Sasky/MSKK)

Varhaiskasvatus

Teema: Leikki on taidetta – Taide on leikkiä
Tavoite: Leikitään yhdessä

Varhaiskasvatuksen arjessa on toteutettu jo vuodesta 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista lähtevää toimintaa otsikolla ‘Leikki On Taidetta – Taide On Leikkiä’. Lapsen osallisuus, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet muodostavat tutkivan oppimisen kokeellisen kokonaisuuden. Erilaisissa oppimisympäristöissä, sisällä ja ulkona, ja monipuolisilla aikuisten mahdollistamilla työtavoilla eri ilmaisumuodot saavat aikaan vuorovaikutteisia tarinallisia Leikin Maailmoja.

Ilmaisullinen arki päiväkodissa sisältää jatkuvia projekteja. Ne ovat yhtä lailla yhden lapsen kuin pienryhmän, koko ryhmän, yksikön, alueen ja koko varhaiskasvatuksen hetkellisiä tai pidempiaikaisia kokonaisuuksia. Näissä yhteyksissä korostetaan vuorovaikutteisuutta niin vanhempien ja perheiden, kuin myös ulkopuolisten tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen toimintaan on mahdollisuus tutustua niin ryhmissä, yksiköissä kuin myös ajoittaisilla ’ulostuloilla’, kuten esimerkiksi kaupungintalon näyttelytiloihin sijoitetuilla Helmiä Poluilta – tapahtumilla. Tarinallisuuksiin on vahvasti yhdistetty vuosittainen yhteistyö Serlachius-museoiden kanssa.

Etsimme jatkuvasti myös muita yhteistyömuotoja ja -tahoja eri kulttuuriosaajien kanssa. Toiveena on saada tukea niin aikuisten osaamiseen kuin myös yhdistää näiden tahojen osallisuutta Tarinalliseen Arkeemme.

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Värileikki, Bèbè-kissan tassunjäljillä (Gösta) ja Marja Mesikämmen matkassa (Gustaf) – ohjelmat.

Esiopetus ja alakoulut

Esikoulussa ja alakouluissa tavoitteena on kulttuurisen osaamisen kehittäminen ja oman kulttuuriympäristön arvostaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Elämysten ja kokemusten kautta herätellään laaja-alaisesti kiinnostusta kulttuuriin. Koululaisia kannustetaan osallistumaan kouluvuoden kulttuuritapahtumien ideointiin ja toteutukseen. Oppilaat harjoittelevat aktiivista osallistumista myös projektin eri vaiheiden tai tapahtumien suunnitteluun ja arviointii

Yhteistyö ja yhteissuunnittelu oppilaiden ja oppilaskuntien kanssa on tärkeä tapa opetella vaikuttamista ja oman ympäröivään kulttuuriin osallistumista. Kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä harjoitellaan asiallista käyttäytymistä. Luokka-asteittain vaihtuvien teemojen lisäksi alakouluilla toteutetaan säännöllisesti erilaisia konsertteja, joihin kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan. Näistä esimerkkinä voidaan mainita Konsertti joka koululle -tapahtuma, jossa kaupungin koulut ovat jo vuosia olleet mukana.

Myös yhteistyö paikallisen Merikanto-opiston kanssa on tiivistä ja opiston opiskelijat järjestävät kouluilla vuosittain oppilaskonsertin. Mäntän Urkuviikoilla on vuosittain lapsille suunnattuja konsertteja, joihin luokat voivat osallistua. Koulut tekevät monenlaista yhteistyötä myös paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Sen lisäksi kaikki Mänttä-Vilppulan peruskoulut ovat Liikkuvia kouluja, jossa kannustetaan oppilaita liikkumaan ja jossa liikutetaan oppilaita muun muassa toiminnallisia työtapoja käyttäen, järjestämällä liikuntatapahtumia ja kilpailuja, teemapäiviä sekä välituntitoimintaa. Oppilaat vierailevat Mäntän Kuvataideviikkojen näyttelyssä vuosittain mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin niin, että ainakin toisella sekä kuudella luokalla osallistutaan opastettuun näyttelykierrokseen. Näyttelykokemusta työstetään luokissa kirjalliseen tai kuvalliseen muotoon näyttelyvierailun jälkeen.

Esiopetus

Teema: Perinneleikit, lorut ja riimittelyt
Tavoite: Paikalliseen sanataiteeseen ja perinneleikkeihin tutustuminen
Tavoitteena on tutustua paikalliseen sanataiteeseen sekä hyödyntää runoja ja loruja perinneleikeissä ja muissa yhteisissä esiopetuksen toimintamuodoissa esimerkiksi osana musiikkikasvatusta. Kaikki esiopetusryhmät osallistuvat lukuvuoden aikana kirjaston satutunneille.
Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Paikalliset kirjailijat
Immi Hellén, Tomi Voronin, Matti Kivilahti
Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Bèbè-kissan tassunjäljillä (Gösta) ja Marja Mesikämmen matkassa (Gustaf) -ohjelmat.

1. luokka

Teema: Kertomuksesta esitykseksi
Tavoite: Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen oman luokkaryhmän kanssa ja kieleen sekä oman paikkakunnan kulttuuriin tutustuminen toiminnallisten menetelmien kautta.

Oppilas tutustuu kotipaikkakuntaan liittyvään taideteokseen, joka voi olla esimerkiksi kuvataiteen, musiikin tai sanataiteen saralta. Taideteoksen pohjalta harjoitellaan toteuttamaan omia tai luokan yhteisiä kertomuksia ja niistä edelleen pienimuotoisia esityksiä. Ensimmäisellä luokalla vieraillaan Serlachius-museoiden Gustaf-museossa opastetulla näyttelykierroksella sekä tutustaan Gustaf-museon ja Kirkkopuiston veistoksiin. Näyttelykäynnin jälkeen voidaan kokemuksia kuvittaa ja edelleen muokata pieniksi esityksiksi tai oppilaiden omiksi kertomuksiksi.

Ensimmäisellä luokalla tutustutaan kirjastoon, opetellaan siellä asiointia sekä saadaan kokemuksia kiinnostavan ja ikätasoisen kirjallisuuden lainaamisesta. Lisäksi oppilaille järjestetään yhteistyössä kirjaston kanssa mahdollisuus hankkia oma kirjastokortti. Ensimmäisen luokan menetelmänä voi hyödyntää elämyksellistä kuvan tai taidekuvan tarkastelua. Kuva voisi olla esimerkiksi Serlachiuksen-museoiden taidekokoelmiin kuuluva teos. Kuvista voidaan kirjoittaa yhdessä opettajan kanssa saduttamalla luokan yhteinen tarina, jota työstetään yhdessä eteenpäin vaikkapa nukketeatteriesitykseksi. Projektia voidaan laajentaa siten, että luokassa ommellaan tarinan hahmot itse ja kuvitetaan lavasteet ryhmätöinä. Lähtökohtana voi olla myös paikkakuntaan liittyvän sanataideteokseen, lastenrunon tai musiikin kuvittaminen ja esitys.

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Herra Vatupassin tutkimusmatka, Paperia omin käsin ja Apteekkarin kauppahuone – ohjelmat. Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Apteekkarin kauppahuone.

2. luokka

Teema: Elämyksiä veistosten ja teatterin maailmasta
Tavoite: Oman paikkakunnan ja lähialueiden veistoksiin sekä rakennuksiin tutustuminen, pienoisveistoksen toteuttaminen oman kokemuksen pohjalta tai luokan yhteinen veistos tai tilateos. Tutustutaan teatteriin taidemuotona.

Tutustuminen toteutetaan joko retkeilemällä veistosten, muistomerkkien tai esimerkiksi kirkkorakennusten luona tai tutkimalla Serlachius-museoiden tai Mänttä-Vilppulan kaupungin sähköisen aineiston kautta paikkakunnalla sijaitsevia monenlaisia veistoksia sekä rakennuksia. Tutustumisen jälkeen harjoitellaan omiin havaintoihin ja kokemuksiin pohjautuvan oman tai luokan yhteisen veistoksen tai installaation rakentamista. Mäntän kuvataideviikoilla vieraillessa havainnoidaan yhdessä opettajan ja oppaan kanssa erityisesti veistoksia ja installaatioita sekä niiden materiaaleja ja toteuttamistapoja.

Toisen luokan aikana tutustutaan teatteriin taidemuotona. Oppilas saa kokonaisvaltaisen teatterielämyksen ja vierailee paikallisessa (tai retkellä Jyväskylän tai Tampereen lastenteatterinäytöksessä) teatterissa. On mahdollista myös, että koulussa vierailee teatteriseurue, jonka esitystä oppilas pääsee katsomaan. Kirjaston kanssa yhteistyössä tarjotaan toisen luokan oppilaille kokemuksia lastenkirjallisuudesta ja oppilas harjoittelee lukemisen osataitoja lukudiplomin menetelmiä ja sisältöjä hyödyntämällä. Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa: Serlachius-museot Ohjelmapaketit: Herra Vatupassin tutkimusmatka, Paperia omin käsin ja Apteekkarin kauppahuone – ohjelmat Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Apteekkarin kauppahuone Näin valmistat paperia Tutustu Taidekaupungin veistoksiin

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Valloittava veistos, Mallina maalauksessa. Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Taidekoulu.

3. luokka

Teema: Tanssien Taidekaupungissa
Tavoite: Tutustutaan erilaisiin perinnetansseihin ja päivitetään ne nykypäivään lapsia osallistaen.

Kolmannella luokalla tutustutaan tanssiin taidemuotona ja hyödynnetään paikallisia yhteistyökumppaneita esim. Mäntän Syke, Mäntän Nuorisosirkus ja Merikanto-opisto. Lapsille pyritään järjestämään mahdollisuus päästä katsomaan lukion vanhojentanssiesityksiä. Tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin sekä eri aikakauden musiikkityyleihin, myös oppilaita kiinnostaviin musiikkigenreihin osana musiikki- ja liikuntakasvatusta. Innostetaan oppilaita oman tanssin suunnitteluun ja esittämiseen. Kirjastot tarjoavat kolmannen luokan oppilaille kirjavinkkausta.
Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:

4. luokka

Teema: Omat juureni
Tavoite: Omaan kotikaupunkiin tutustuminen

Neljännen luokan tavoitteena on tutustua omaan kotikaupunkiin ja sen historiaan taiteen keinoin. Oppilaita osallistetaan valitsemaan taidemuoto, esim. animaatio, sarjakuva, tai kertomus, jota käyttäen luodaan tarina kotikaupungista. Oppilaat vierailevat opastetulla vierailu- ja näyttelykäynnillä Göstassa ja tekevät tutustumisretken Taavetinsaareen ja museon ympäristöön. Neljännen luokan oppilaat suorittavat Lukudiplomin.

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Göstan koululaiskierros, Taiteen aikamatka, Nykypäivän kansallismaisema ja Metsäpolku -ohjelmat. Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Kotiseutuni, Taidekoulu.

5. luokka

Teema: Inspiraatiota luonnosta
Tavoite: Kotipaikkakunnan luonto- ja kulttuurikohteisiin tutustuminen, tutustuminen elokuvaan taidemuotona

Viidennellä vuosiluokalla tutustutaan erityisesti omaan paikkakuntaan ja lähiympäristöön. Koulut ovat hajaantuneet laajalle alueelle ja jokaisen koulun läheisyydestä löytyy erilaisia muistomerkkejä tai luonto- ja kulttuurikohteita, joihin lukuvuoden aikana tutustutaan. Oppilaat rakentavat kotipaikastaan tai jostain sen kohteesta esityksen, joka voi olla muodoltaan kirjallinen, kuvallinen tai elokuvallinen. Lukuvuoden aikana perehdytään erityisesti elokuvaan taidemuotona. Oppilaat voivat esimerkiksi tutustua tarkemmin yhteisesti valittuun elokuvaan tai tehdä erilaisia yhteistyöprojekteja paikallisen elokuvateatteri Bio Säteen kanssa. Kirjastoyhteistyö on aktiivista ja viidennen luokan oppilaat perehtyvät toiminnallisesti siihen, kuinka kirjastoa ja sen palveluja hyödynnetään.

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Vilppulan historiareitti
Paikalliset järvet
Puistokota ja puupuisto Vilppulankosken rannalla
Hyvärisenlammen luontopolku Kolhossa Kolhon lentomuistomerkki (osa Vilppulan historiareittiä)
Mäntänvuoren näkötorni ja Vuorenmaja (ikimetsä, metsätyypit), luontopolku ja vuorenkirkko
Kotiseutu- ja koulumuseot Vilppulassa
Kuorevesi Kirjasto: Kirjastosuunnistus Paikallinen kirjailija Paavo Rauskanen

Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Nykypäivän kansallismaisema, Väri koskettaa ja Metsäpolku -ohjelmat. Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Kotiseutuni, Gustafin salainen koodi, Taidekoulu.

6. luokka

Teema: Puusta pitkälle
Tavoite: Alueen historiaan ja arkkitehtuuriin tutustuminen Mänttä-Vilppulan kaupunkiin, sen rakennuksiin ja kulttuurikenttään on voimakkaasti vaikuttanut Serlachiuksen suku.

Kuudennella luokalla oppilaat tutustuvat kaupungin teolliseen historiaan sekä Serlachiuksen suvun vaiheisiin sen osana. Tutustuminen voi tapahtua esimerkiksi pelaamalla Patruunan poluilla -peliä, joka löytyy kaikista alueen alakouluista. Lukuvuoden aikana perehdytään myös kaupungin arkkitehtonisesti kiinnostaviin rakennuksiin. Oppilaat voivat esimerkiksi valmistaa jostakin alueen rakennuksesta pienoismallin ja esittelyn tai analysoida rakennusta kirjallisesti, suullisesti tai kuvallisin keinoin. Toiminnassa hyödynnetään Taidekaupungin arkkitehtuuriopasta, jossa on yksityiskohtaisia esittelyjä alueen arkkitehtuurisesti merkittävimmistä rakennuksista. Kuudennen luokan oppilaat vierailevat Mäntän kuvataideviikoilla tai Serlachius-museoissa.

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:
Serlachius-museot, Ohjelmapaketit: Gustafin koululaiskierros, ohjattu Patruunan poluilla -peli. Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Tehdaspaikkakunta kehittyy, Metsäteollisuuden juurilla, Lasten Gustaf, Kotiseutuni, Gustafin arkkitehtuuri, Göstan arkkitehtuuri.

Yläkoulut

Teema: Luovuuden lähteillä
Tavoite: Kulttuurisen monilukutaitoisuuden ja tiedollisen ja taidollisen osaamisen kehittäminen sekä luovien kulttuuriprojektien toteuttaminen.

Yläkoulun aikana tutustutaan kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, teatteriin, ruokakulttuuriin, liikuntakulttuuriin sekä kaikkeen muuhun inhimilliseen kulttuuriin sekä paikallisesti että globaalisti. Kulttuurikasvatusta tarjotaan oppilaille sekä tiedollisesti, taidollisesti että elämyksellisesti ja tavoitteena on kasvattaa heistä monilukutaitoisia, avarakatseisia kulttuuriosaajia.

Kulttuurikasvatus sisältyy reaaliaineiden opetukseen oppitunneilla ja luokan ulkopuolella, ja sitä toteutetaan elokuvien, vierailujen, kulttuurivaihdon, paikallisen yhteistyön ja oppimateriaalien kautta. Luontoon ja ympäristöön tutustutaan oppitunneilla ja retkillä. Tiedekulttuuri ja tieteen kehitys tulevat tutuiksi niin oppitunneilla kuin erilaisilla vierailuillakin. Taito- ja taideaineissa kulttuuri on läsnä jokaisella kurssilla ja oppitunnilla. Musiikki ja kuvataide ovat kulttuurisia ilmiöitä ja niiden tekemisen tavat ovat kulttuurisia. Siksi taideaineiden opiskelu syventää opiskelijoiden ymmärrystä niin omasta identiteetistä kuin muiden maiden kulttuureista ja kulttuuriperinnöistä.

Taideaineet vahvistavat kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta ja ryhmien välistä dialogia. Yläkoulun musiikinopetuksessa perehdytään sekä paikallisiin että paikkakunnan ulkopuolisiin musiikin alan toimijoihin ja ammatteihin opintopolkuineen, sekä kannustetaan nuoria jatkamaan musiikin parissa. Valinnaisryhmien oppilaat esiintyvät koulujen juhlissa, seurakunnan tapahtumissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa sekä muissa koulun ulkopuolisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa tutustutaan kirjallisuuteen, elokuviin, teatteriin ja nykykulttuuriin. Opetukseen kuuluvat muun muassa teatteri- ja elokuvakäynnit, kirjavinkkaukset sekä kirjailijavierailut. Oppilaita innostetaan ja rohkaistaan myös monipuoliseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun luokassa ja sen ulkopuolella. Tunneilla toteutetaan pienimuotoisia sanataidepajoja ja näytelmiä sekä suuriakin projekteja esimerkiksi koulun juhliin. Kieltenopetuksessa korostuu laaja-alainen kulttuuriosaaminen.

Kielten opetus tarjoaa mahdollisuuden vertailla omaa kulttuuria muiden maiden kulttuureihin ja lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä. Opetuksessa vahvistetaan opiskelijan uteliaisuutta, motivaatiota ja taitoa toimia kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä. Liikunnan opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hyvinvointi- ja liikuntateknologiaa sekä opitaan tiedon kriittistä tulkintaa ja turvallista toimintaa mediassa, kuten paikkatietojen julkaisuja ja suoritusten kuvaamista.

Liikunta globaalina, yhteisenä ja kehollisena kielenä yhdistää erilaiset ihmiset ja kulttuurit vahvistaen opiskelijoiden globaali- ja kulttuuriosaamista. Liikunnan opinnoissa vieraillaan eri liikuntakohteissa ja harrastuspaikoissa niin paikallisesti kuin lähialueilla. Lisäksi monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOKopinnot) nivovat oppilaat yhteen yli oppiainerajojen ja mahdollistavat muun muassa erilaisiin kulttuureihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin tutustumisen. MOKopinnoissa taide- ja kulttuuri ovat aina vahvasti läsnä. Yläkoulun kulttuurikasvatusta toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Opetuksessa hyödynnetään paikallista näyttelytarjontaa muun muassa Serlachius-museoissa ja -residenssissä, gallerioissa ja Mäntän kuvataideviikoilla. Musiikin opetuksessa tutustutaan mm. Mäntän Musiikkijuhliin ja Urkuviikkoihin erilaisten tehtävien avulla sekä Vilppulan ja Mäntän kirkkoihin soivana tilana esiintymisten yhteydessä. Oppilaat osallistuvat myös jokavuotiseen Konserttikeskus ry:n tarjoamaan konserttiin, joka toteutetaan yhteistyössä alakoulujen kanssa. Kirjastojen kanssa yhteistyötä tehdään sekä lainaustoiminnassa että kirjavinkkauksessa. Kirjastossa opastetaan oppilaita kirjaston palvelujen käytössä laajasti ja monipuolisesti. Kirjasto tarjoaa myös mahdollisuuden oppilaiden erilaisten koulussa tehtävien töiden esittelyyn.

Muita paikallisia toimijoita ovat mm. Merikanto-opisto, Autere-opisto, Vilppulankosken Big Band, Mänttä-Vilppulan seurakunta, nuorisotoimi, liikuntatoimi, muut paikalliset koulut, Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät, SASKY koulutuskuntayhtymä, paikalliset liikuntaseurat, JR-Audio, paikalliset luontokohteet, Bio Säde ja Mäntän Uusi

Teatteri. Muualla Suomessa yhteistyö- ja vierailukohteita ovat suomalaiset korkeakoulut, museot, teatterit, kirjastot, kulttuurikohteet, luonnonsuojelualueet ja kansallispuisto, uskonnolliset yhteisöt, teatterikiertueet, Konserttikeskus ry. jne.

Paikallisiin kohteisiin liikutaan joko jalan, pyörällä tai bussikuljetuksella. Perusopetus on oppilaille maksutonta, joten koulutuksen järjestäjä huolehtii kaikkien perusopetuksen oppilaiden tasapuolisesta mahdollisuudesta vierailla paikallisissa kulttuurikohteissa koulun sijainnista huolimatta. Kaikille tulee tarjota perusopetuksen aikana runsaasti mahdollisuuksia “eläviin” kulttuurikokemuksiin. Nykyteknologia mahdollistaa myös etävierailijat oppitunneilla ja näitä mahdollisuuksia hyödynnetään enenevässä määrin.

Serlachius-museoiden tarjonta 7.-9. luokille:
Räätälöityjen koululaiskierrosten lisäksi Kolalla grafiikkaa, Veistosten maailma, Mysteeripeli ja Yhtiölle töihin -ohjelmat.

Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja:
Taidekoulu
Kotiseutuni
Mänttä kehittyy
Pirkanmaan teollisuushistoria
Paperin valtakunta
Veistokset
Gustafin arkkitehtuuri
Göstan arkkitehtuuri
Serlachiuksen taidekokoelma
Mäntän vanhat kartat

Lukio

Teema: Yhtä kulttuuria
Tavoite: Laaja-alainen kulttuurin ymmärtäminen, tietojen ja taitojen kehittäminen, kulttuurin ja sen eri ilmiöiden yhteiskunnallisten merkitysten käsitteleminen paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti.

Lukio-opintojen aikana tutustutaan kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, teemamuseoihin, teatteriin, liikuntakulttuuriin sekä globaaliin kulttuurikasvatukseen. Kulttuurikasvatuksessa keskitytään elämykselliseen kulttuurin kokemiseen. Tavoitteena on kasvattaa opiskelijoista monilukutaitoisia, laajakatseisia kulttuuriosaajia.
Äidinkielen opetuksessa tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen, elokuviin, teatteriin, nykykulttuuriin. Opetukseen kuuluvat teatteri- ja elokuvakäynnit, kirjavinkkaukset ja kirjailijavierailut sekä osallistuminen virtuaalikirjamessuille. Kieltenopetuksessa korostuu laaja-alainen kulttuuriosaaminen, mikä tarjoaa vertailukohdan oman ja vieraiden kulttuurien vertailuun ja ymmärtämiseen. Opetuksessa vahvistetaan opiskelijan uteliaisuutta, motivaatiota ja taitoa toimia kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä. Samat sisällöt korostuvat myös reaaliaineiden opetuksessa.

Kulttuurikasvatusta toteutetaan elokuvien, vierailujen, kulttuurivaihdon, paikallisen yhteistyön ja oppimateriaalien kautta. Luontoon ja ympäristöön tutustutaan oppitunneilla ja retkillä. Tiedekulttuuriin tutustutaan oppiaineiden, koulussa vierailevien luennoitsijoiden ja korkeakouluvierailujen kautta. Taito- ja taideaineissa kulttuuri on läsnä jokaisella kurssilla ja oppitunnilla. Musiikki ja taide ovat kulttuurisia ilmiöitä ja niiden tekemisen tavat ovat kulttuurisia. Siksi taideaineiden opiskelu syventää opiskelijoiden ymmärrystä niin oman maan kuin muiden maiden kulttuureista ja kulttuuriperinnöistä. Näin taideaineiden opiskelu vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta ja ryhmien välistä dialogia.

Liikunnan opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hyvinvointi- ja liikuntateknologiaa sekä opitaan tiedon kriittistä tulkintaa ja turvallista toimintaa mediassa, kuten paikkatietojen julkaisuja ja suoritusten kuvaamista. Liikunta yhteisenä ja kehollisena kielenä yhdistää erilaiset ihmiset ja kulttuurit vahvistaen opiskelijoiden globaalia kulttuuriosaamista. Liikunnan opinnoissa vieraillaan eri liikuntakohteissa ja harrastuspaikoissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa:

Paikalliset toimijat: Paikalliset museot (Serlachius-museo Gösta ja Serlachius-museo Gustaf) ja näyttelyt, Kuvataideviikot, kirjastot, Musiikkijuhlat, Merikanto-opisto, Autere-opisto, Vilppulankosken Big Band, Mäntän Urkuviikko, Mänttä-Vilppulan seurakunta, nuorisotoimi, liikuntatoimi, muut paikalliset koulut, Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät, SASKY koulutuskuntayhtymä, paikalliset liikuntaseurat, JR-Audio, paikalliset luontokohteet, Bio Säde, Mäntän Uusi Teatteri Kansallisella tasolla: suomalaiset korkeakoulut, museot, teatterit, kirjastot, kulttuurikohteet, luonnonsuojelualueet ja kansallispuisto, uskonnolliset yhteisöt, teatterikiertueet, Konserttikeskus ry.

Kansainvälisellä tasolla: ystävyyskoulut ja – kaupungit, Dorenweerd College Arnhemissa Alankomaissa

SASKY koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus

Teema: Taide tekee hyvää – Hyvinvointia kulttuurista 

Tavoite: Tutustua opiskelukaupungin kulttuuritarjontaan sekä ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille 

Ammatillisessa koulutuksessa kulttuurikasvatus keskittyy yhteisiin tutkinnon osiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osaan sisältyy sekä viestintää ja vuorovaikutusta äidinkielellä että taidetta ja luovaa ilmaisua. Ammatillisen äidinkielen opetuksessa keskeisiä osaamistavoitteita ovat mm. tiedonhankinta ja oman alan teksteihin tutustuminen. Äidinkielen opintojen aikana tehdään yhteistyötä Mäntän kirjaston kanssa ja opiskelijat tutustuvat kirjaston palveluihin. 

Taiteen ja luovan ilmaisun opinnoissa keskeinen osaamistavoite on, että opiskelija tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen omalle hyvinvoinnilleen sekä tunnistaa esimerkkejä paikallisesta, kansallisesta ja eurooppalaisesta taiteesta ja kulttuurista. Taiteen ja luovan ilmaisun opinnoissa opiskelijat pääsevät tutustumaan vähintään toiseen Serlachius-museoon. Opiskelijoiden kierrokset räätälöidään mahdollisuuksien mukaan opiskeltavaan alaan liittyviksi, esimerkiksi rakennusalan opiskelijoiden kierroksella voidaan painottaa arkkitehtuuria. Taidetta ja luovaa ilmaisua on mahdollista opiskella myös valinnaisina opintoina. Valinnaisten opintojen osaamistavoitteet liittyvät kulttuuriympäristön havainnointiin ja oman luovan teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamiseen. 

Yhteistyötä voidaan opintojen painotuksen mukaan tehdä esimerkiksi Serlachius-museon, Serlachius-residenssin, kirjaston tai muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Syyslukukauden alkaessa osana opintoihin orientoitumista opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua Mäntän kuvataideviikoille. Toteuttamiseen liittyvää ohjelmaa: Serlachius museot: Räätälöityjä teemakierroksia ja yhteishankkeita Serlachius-museoiden sähköisiä materiaaleja: Serlachiuksen taidekokoelma Mäntän vanhat kartat

Kehitys, arviointi ja seuranta

Kulttuuripuu-ohjelma valmistui alunperin keväällä 2021 ja päätös ohjelmasta tehtiin saman vuoden kesäkuussa sekä sivistyslautakunnassa että kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa. Ohjelman valmistelun tavoite oli asetettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä kulttuuristrategiassa (2019-2029). Sen valmistelussa oli mukana kaikkiaan 30 henkilöä, jotka edustivat varhaiskasvatusta, kouluja, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita sekä eri kulttuuritoimijoita.

Kulttuuripuu-ohjelma suunniteltiin aluksi vuosille 2021-2024. Kaupunkistrategian uudistumisen myötä kehittämistavoitteet on nyt asetettu vuoteen 2032 asti. Kulttuuripuu-ohjelmaa tullaan jatkossa päivittämään vuosittain tällä aikataululla.

Ohjelman kokonaisseurannasta vastaa sivistys- ja kulttuurilautakunta. Vuosittaisesta uudistamisesta ja toteutumisen raportoinnista vastaa lautakunnan nimeämä kulttuurikasvatustyöryhmä. Vuosittaisen työskentelyn kautta työryhmä päivittää ja uudistaa ohjelmaa ja samalla kokoaa yhteenvedon edellisen vuoden toteutuksesta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 2023 nimeämässä kulttuurikasvatustyöryhmässä toimivat:

Mervi Eerikäinen, varhaiskasvatus
Henna Hakala (varajäsen Pia Koivunen), lautakunnan edustaja
Hannele Karppinen, luokanopettaja, alakoulut
Aki Koivisto, rehtori, yläkoulut
Antti Korkka (pj), kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
Henna Linkopuu, suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, yläkoulu ja lukio
Päivi Nieppola, yleisötyön päällikkö, Serlachius-museot
Leea Sultani, kuvataiteen lehtori, yläkoulut ja lukio
Riitta Vanha-Juhe, kirjastopalvelut
Sipriina Ritaranta (siht), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Seurannan/raportoinnin tapa

  • vierailut, kumppanuudet, kirjasto
  • yksinkertainen excel-taulukko Teamsissa: päivämäärä, koulu, luokka-aste, sisältö, yhteistyökumppani, koululla/vierailukohde, osallistujamäärä, käytetty rahasumma, vastuuopettaja (joka toimii kirjurina)

Toteuttamisen resurssit ja rahoitus 

Ohjelmaa toteutetaan pääosin koulujen opetussuunnitelman puitteissa huomioiden suunnitelmassa esiin nostetut painotukset ja yhteistyötahot. Toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomioita koululaisten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua tarjottuihin vierailumahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa kuljetusten rahoittamiseen ja budjetointiin liittyvää suunnittelua koulujen osalta. Koulut sijaitsevat laajalla alueella Mäntässä, Vilppulassa ja Kolhossa. Päätaajaman kouluilla on helpommat mahdollisuudet vierailla esim. museokohteissa, mutta kauempana sijaitsevat koulut tarvitsevat oppilaiden liikuttamiseen linja-autokuljetuksia. Näihin kuljetuksiin ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja. 

Lisäksi suunnittelutyöryhmässä on painotettu paikallisten taiteilijoiden mahdollisuutta osallistua tiiviimmin ohjelmien toteutukseen ja vierailuiden ohjaamiseen. Tällöin on huomioitava, että taide syntyy juuri taiteilijan omasta työstä ja kaupungin vastuullisena toimijana tulee vastata taiteilijoiden asianmukaisista ohjaamiseen liittyvistä palkkioista (ks. TAIKE ja Reilun taiteen manifesti).