Varhaiskasvatuksen toimintatavat

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa.

 

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava mahdollisimman pian – kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Varhaiskasvatushakemus, paikan irtisanominen, sekä muutokset tulotietoihin tai palvelujen laajuuteen tehdään sähköisesti eDaisy-ohjelmassa.

Lisätietoja: varhaiskasvatus@taidekaupunki.fi  tai puh. 050 439 1131

Varhaiskasvatuspaikkaan  tutustuminen

Hyvä kasvatuskumppanuus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Lapsen edun mukaista on, että perhe tutustuu riittävän monta kertaa hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Tutustumiskäyntejä suunniteltaessa ja sovittaessa huomioidaan lapsen ikä ja aiempi hoitohistoria. Huoltajat sopivat tutustumisajan hoitopaikan kanssa. 

Varhaiskasvatusaika

Lapsen varhaiskasvatusaika tarkennetaan  ja sovitaan varhaiskasvatussopimusta tehtäessä. Lapsen ja perheen edun mukaista on, että huoltajien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja. Huoltajat varaavat lapsensa hoitoajat ja ilmoittavat lapsensa sairauspäivistä / muista poissaoloista sähköisesti DaisyNetin kautta. Seuraavan viikon hoitoaikavaraukset tulee varhaiskasvatuksessa olla tehtynä edellisen viikon maanantaihin klo 12.00 mennessä, jolloin seuraava viikko järjestelmässä lukittuu. Tämän jälkeisistä mahdollisista hoidon tarpeen muutoksista tulee sopia päivähoitoryhmän henkilöstön tai päivähoitoyksikön esimiehen kanssa suoraan.

Varhaiskasvatuksesta hakeminen

Varhaiskasvatukseen tuotaessa lapsi on huoltajansa vastuulla kunnes varhaiskasvatuksen henkilökunta on vastaanottanut hänet. Varhaiskasvatuksesta haettaessa lapsi on henkilökunnan vastuulla kunnes huoltaja tai huoltajan valtuuttama henkilö on hänet vastaanottanut. 

Mikäli lasta ei ole haettu varhaiskasvatusyksikön sulkemisaikaan mennessä, emmekä saa yhteyttä huoltajiin tai varahakijoihin, otamme yhteyden lastensuojelun sosiaalipäivystykseen.  

Loma-ajat

Koulujen loma-aikoina tehdään kysely hoidon tarpeesta lapsen huoltajille. Loma-aikoina varhaiskasvatusta keskitetään ja toimintaa yhdistetään, varhaiskasvatusyksiköistä muutama päivystää tarpeen mukaan. Toiminnan yhdistäminen koskee kaikkia hoitomuotoja (päiväkotihoito, vuorohoito, perhepäivähoito).

Ruokailu

Mänttä-Vilppulan kaupungissa on laaja-alaisesti pohdittu varhaiskasvatuksen ruokailun ja ravitsemuksen periaatteita. Tavoitteena on lapsen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ja kansansairauksien ehkäisy terveellisen ravinnon ja terveyttä edistävien  varhaiskasvatusympäristöjen sekä toimintakulttuurin kautta. Ruokailun ja ravitsemuksen periaatteita Mänttä-Vilppulan varhaiskasvatuksessa -linjauksissa määritellään tarkemmin yleiset toiminnan periaatteet.

Varhaiskasvatuksessa tarjotaan monipuolista ja terveellistä lapsiperheen ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokailu täydentää lapsen kotiruokailua sekä tutustuttaa lapsen erilaisiin maku- ja ruokailutottumuksiin. Lisäksi lapselle opetetaan kauniita pöytätapoja. 

Jos lapsella on erityisruokavalio, huoltajan tulee täyttää Selvitys erityisruokavalioista lomake. Erityisruokavalio-ohjeistus ja erityisruokavaliosta täytettävä lomake löytyvät kaupungin ruokapalveluiden sivuilta.

Erikoisruokavaliolla oleville lapsille järjestetään asianmukainen ruokailu. Jos lapsi tarvitsee harvinaisia vaikeasti esim. apteekista hankittavia erityisruokia, perhe toimittaa ne varhaiskasvatuspaikkaan. Varhaiskasvatusyksiköissä noudatetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelun laatimaa ruokalistaa.

Vaatetus

Lapsella tulee olla:
• tarkoituksenmukainen ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus, sadevaatteet
• sisäkengät/tossut
• vaihtovaatteita kohtuullisesti likaantumisen ja kastumisen varalta

Pienen lapsen tullessa hoitoon tarvitaan lisäksi:
• vaipat
• tutti ja tuttipullo
• unilelu
• vaunut tarvittaessa

Tavaroiden vaihtumisen välttämiseksi lapsen kaikki vaatteet ja tavarat on nimikoitava.

Lapsen sairastuminen ja lääkehoito

Lapsen sairastuttua hänet voi tuoda varhaiskasvatukseen vasta, kun hän on terve ja ulkoilukuntoinen (ollut kuumeeton ja oireeton päivän). Lapsen ja hoitopaikan muiden lasten edun mukaista on, että lasta ei tuoda toipilaana hoitoon.

Varhaiskasvatuspaikoissa on terveydenhuollon laatimat ohjeet lasten sairastamisesta ja toipilasajoista. Ohjeet voi lukea myös tästä. 

Varhaiskasvatus ei ole velvollinen huolehtimaan lasten lääkkeiden antamisesta, mikäli annostelusta ei ole erikseen sovittu lääkärin kanssa. Näissä tapauksissa täytetään erillinen lääkehoitosuunnitelma.

Lapsen allergioista ja mahdollisista muista hoitoon vaikuttavista sairauksista keskustellaan ennen hoidon aloittamista ja toimitetaan tarvittaessa lääkärintodistus.

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja lapsi toimitetaan asianmukaiseen hoitoon. Varhaiskasvatuksessa olevat lapset on vakuutettu tapaturman varalta.

Lapsen sairastuessa äkillisesti hoitopäivän aikana, asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja hän hakee lapsen pois hoidosta.

Edellä mainittujen tapauksien varalta hoitopaikassa on oltava ajan tasalla olevat tiedot siitä, mistä huoltajat hoitopäivän aikana tavoittaa.

Lapsen kasvun tueksi

Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä huoltajien kesken. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa. VASU on lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen tueksi tehty suunnitelma, jonka toteuttamista arvioidaan säännöllisesti ja jota päivitetään tarvittaessa. Perheelle annetaan täytettäväksi lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma etukäteen ja tämän pohjalta vanhemmat ja varhaiskasvatusyksikön aikuinen käyvät yhteisen VASU- keskustelun vuosittain. Suunnitelma on lapsen etu ja se seuraa lasta koko päivähoidon ajan.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain, jotta tukitoimet voidaan aloittaa heti. Lähtökohtana on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeesta, jota arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä vanhempien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) kanssa. Suunnitelma kirjataan lapsen VASUun. Lapselle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuki vaihtelee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla ja sitä järjestetään lapselle päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai integroidussa erityisryhmässä. 

Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatuksen alkaessa, toivotaan vanhempien olevan yhteydessä oman varhaiskasvatuksyksikön esimieheen voidaksemme yhdessä suunnitella, kuinka tuemme lasta.