Johtojen ja kaapeleiden sijoitusluvat ja kaivuuluvat

Johtojen ja kaapeleiden sijoittaminen toisen maalle vaatii sijoittamisluvan sekä ns. kaivuuluvan.

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omista-malleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huo-miota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. (MRL § 161)

Mänttä-Vilppulan kaupungin maa-alueet

Johdon omistaja on velvollinen hakemaan sijoitusluvan sekä tekemään kadun ja eräiden muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitolain 14a §:n perusteella ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä. Ilmoituksen johdosta kunnalla on oikeus antaa määräyksiä mahdollisten työstä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen välttämiseksi sekä periä korvaus ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta.  Kaupunki perii tarkistus- ja valvontamaksuna 250 € (+ alv) / kaivuulupa. Maksun määrämisperuste perustuu lupapäätöksen päiväykseen. Sijoitusluvan käsittelymaksu on 80 €, maksuperuste ”Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalveluiden hinnasto” (7.11.2023).

Lupamenettely

Sijoitusluvan myöntää maankäyttöinsinööri ja ns. kaivuuluvan infrapalvelupäällikkö. Hakemuksiin tulee liittää selkeä kartta, johtojen ja kaapeleiden sijainnista suhteessa tiealueen reunoihin, mahdollisiin rakennuksiin ja kiinteistörajoihin.  Kaapelireitit on esitettävä kaupungin pohjakartalla tai vastaavalla. Laajempien alueiden kartta-aineiston luovuttamisesta laaditaan sopimus johdon omistajan ja kaupungin kesken.  Yhteyshenkilönä kartta-aineistojen luovutuksessa toimii kaupungin paikkatietosuunnittelija.

Ohje sijoitus- ja kaivuuluvan hakemiseksi

Sijoituslupahakemus

Ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä

Ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä.word

Ohjeet kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä

Lyhyt ohje töiden tekijälle

Tarkempi ohje töiden tekijälle

Yhteystiedot
 • Kirsti
  Eskelinen
  Maankäyttöinsinööri 044 797 2012
 • Arto
  Myllylä
  Infrapalvelupäällikkö 050 033 3538
 • Juha
  Pohjalainen
  Paikkatietosuunnittelija 050 062 1714